விருத்தப்பா போட்டி - 2024

 கவிராசன் இலக்கியக் கழகம் & நம் உரத்த சிந்தனை

நடத்தும்

விருத்தப்பா போட்டி 2024

புதுக்கோட்டை, கவிராசன் இலக்கியக் கழகத்தின் தலைவராக இருந்த

கவித்தென்றல் நா. கண்ணன் நினைவாக நடத்தப்படும் 

கவிதைப் போட்டிகருத்துரையிடுக

1 கருத்துகள்