மாபெரும் உலகளாவிய சிறுகதைப் போட்டி
முதல் பட்டியல்
சக்தி விருது - 2024
காகிதப் புரட்சி
சிறுகதை நூல்கள் போட்டி
ஒரு பக்கக் கதைகள் போட்டி
சிறுகதைப் போட்டி முடிவுகள்  2024
அன்னையர் தினத்திற்கான ஒரு பக்க கதை போட்டியின் முடிவுகள்
தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ஆர் நினைவு சிறுகதை போட்டி - 2024
விருத்தப்பா போட்டி -  2024
சு.சமுத்திரம் - அய்யா நினைவு சிறுகதை போட்டி - 2024
புதினப்போட்டி - 2024