உதிரிகள் சிற்றிதழ் நடத்தும் சிறுகதைப் போட்டி
உலகளாவிய சிறுகதைப்போட்டி
சிறுகதைப்போட்டி
ஹைக்கூ நூல் பரிசுப் போட்டி -2022
சமகால படைப்பாளர்களின் படைப்பாற்றல் தேடல்
சிறுகதைப் போட்டி - 2023
ஓர் இலக்கியச் சந்திப்பு
பன்னூலாசிரியர் - எழுத்தாளர் டாக்டர் ஹிமானா சையத் நினைவு சிறுகதைப் போட்டி
கலைஞர் 100 இலக்கிய விழா
வையைத் தமிழ்ச் சங்கம் தேனி
அம்மாவின் டைரி
ஆய்வு மலருக்குக் கட்டுரை வரவேற்கப்படுகின்றன