ஒளியிருள்ஓர் உயிரணுவில் ஜனிக்கிற மானுடம் தன் பண்புகளின் மேலீட்டால் வாழ்கிற வாழ்வின் மீதான பற்று மற்றும் பற்றின்மையின் அறிவியலையும் அறவியலையும் சாத்தியப்படுத்தும் தொகுப்பு யாழன் ஆதியின் இந்த ஒளியிருள்.


 

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்