தப்பலம்

கூனி - குஞ்சு இறால் அல்லது சின்ன இறால் 

தப்பலம் - நீச்சல்,நீந்துவது 

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்