சு .சமுத்திரம் நினைவு சிறுகதைப் போட்டி

 சு .சமுத்திரம் நினைவு சிறுகதைப் போட்டி 


 
 
 

கதைகள் அனுப்ப வேண்டிய 

மின்னஞ்சல் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கான தொடர்பு எண்கள்

email : :transresource2016@gmail.com

 Mobile: 9600555097 - 9965140064  

திருநங்கையர் ஆவண மையம்

 எண் 49 - முதல் தளம், 3வது குறுக்குத்தெரு,  

விஸ்வநாதபுரம், மதுரை

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்