ஒரு எழுத்தாளரின் பணி

 "ஒரு எழுத்தாளரின் பணி பிரச்சினையைத் தீர்ப்பது அல்ல, பிரச்சினையை சரியாகக் கூறுவது."

                                - ஆன்டன் செகாவ்

ஆன்டன் செகாவ்கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்