குயின்ஸ்லாந்து தமிழ் சங்கம் - கவிதை போட்டி 2020 முடிவுகள்

 குயின்ஸ்லாந்து தமிழ் சங்கம்

Tamil Association of Queensland

கவிதை போட்டி 2020 முடிவுகள்

தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட நடுவர்கள் இங்கு தரப்பட்ட அம்சங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பெண்களை அளித்து முடிவுகளை தெரிவித்துள்ளார்கள்.கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்