வியாபாரம்


காலம் மாறினாலும் மாறாதது வியாபாரம். வியாபாரம் என்கிற
கொள்ளை , வியாபாரம் என்கிற மோசடி, வியாபாரம் என்கிற
மாஜிக். வியாபாரிகள் இந்நாட்டின் மன்னர்கள்.
                                             - எழுத்தாளர் நாராயணி கண்ணகி (பிராந்தியம் - திரை நாவல் நூலில் இருந்து.)
கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்