மனநிலை

கோடுகளை நெளிநெளியாக வரைவதற்கும் நேர்க்கோடுகளாக வரைவதற்கும் வரைபவனின் மனநிலையில் வித்தியாசம் இருக்கும்.


- சீனிவாசன் நடராஜன் எழுதிய "கனவு விடியும்" புத்தகத்திலிருந்துகருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்