மாத்திரைமாத்திரை 
கொடிய ஆயுதம் 
நோய்களை அழித்து 
பிறகு 
நம்மை கொல்லும் 

மாத்திரை 

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்